8.6.2024 Siviksen äänellä

Tiivis koulutusyhteistyö innostaa ja kannustaa

”Yhteinen tavoitteemme jäsenjärjestöjen kanssa on luoda mahdollisuuksia matalan kynnyksen paikoille oppia ja kehittää kansalaisten osaamista. Koulutussopimusten ansiosta tavoitteet ja keinot kirkastuvat entisestään”, toteaa Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Susanna Plathan Opintokeskus Siviksestä. Susanna Plathan Opintokeskus Siviksestä. Siviksen koulutuspäällikkö Susanna Plathan.

Olemme Siviksessä työskennelleet alkuvuoden tiivisti yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa tavoitteena vahvistaa keskinäistä yhteistyötämme. Siviksen yli 80 jäsenjärjestön koulutustoiminta on keskenään erilaista kuten monipuoliseen kansalaisjärjestötoimintaan kuuluu. Yksittäisen jäsenjärjestöjen koulutustoiminnan resurssit vaihtelevat muutamista koulutustoteutuksista satoihin tai jopa tuhansiin koulutuksiin vuodessa.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ‒ eli koulutuksen kanssajärjestäjien ‒ laadukkaan koulutuksen toteuttamista sekä pedagogisen osaamisen että taloudellisen tuen osalta. Yhteinen tavoitteemme jäsenjärjestöjen kanssa on luoda mahdollisuuksia matalan kynnyksen paikoille oppia ja kehittää kansalaisten osaamista.   

Selkeä koulutussopimuskonsepti luo raamit laadukkaan järjestökoulutuksen kehittämiselle.

Mitä Siviksen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön vahvistaminen tarkoittaa käytännössä? Tavoitteenamme on tehdä jokaisen jäsenjärjestön kanssa oma koulutussopimus tämän vuoden aikana. Koulutussopimuksessa sovitaan yhteiset suuntaviivat koulutus- ja järjestötoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi sopimukseen kirjataan, mikä osa järjestön koulutustoiminnasta toteutetaan osana Siviksen opetusohjelmaa. Koulutussopimuksia päivitetään jatkossa säännöllisesti.

Jo yli 60 prosenttia jäsenjärjestöistä on ehtinyt tehdä Siviksen kanssa koulutussopimuksen tai aloittaa niihin liittyvät keskustelut. Sopimusvalmistelut jatkuvat syksyllä, mutta kokemukset keskusteluista ovat olleet jo tähän mennessä erinomaisia. Vaikka yhteys jäsenjärjestöjen kanssa on ollut hyvä aiemminkin, yhteisten tavoitteiden kirkastaminen selkeän koulutussopimuskonseptin yhteydessä luo entistä paremmat raamit aiempaa laajemman kokonaiskuvan muodostamiselle sekä laadukkaan järjestökoulutuksen kehittämiselle jäsenjärjestöyhteisön kesken. 

Entistä syvällisempi järjestökoulutuksen tuntemus tuo työkaluja järjestön osaamisen kehittämiseen.

Tämän vuoden aikana olemme Siviksessä panostaneet myös koulutuksen ohjaukseen etenkin yksittäisten koulutusten osalta. Olemme nimenneet jokaiselle jäsenjärjestöllämme oman yhteyshenkilön eli Siviksen koulutusasiantuntijan, joka tuntee parhaiten oman nimetyn järjestönsä koulutustoiminnan. Tavoitteena on, että entistä syvällisempi järjestökoulutuksen tuntemus tuo työkaluja puolin ja toisin järjestön osaamisen kehittämiseen, koulutuksen strategiseen suunnittelun ja laajempaan yhteistyöhön eri järjestöjen kesken. 

Tänä vuonna useat organisaatiot pohtivat tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia ja käyttöönottoa omassa organisaatioissa. Myös me Siviksessä olemme pohtineet, mihin eri työtehtäviin tekoälyä voidaan valjastaa. Tekoälyn hyödyntämiselle on löydetty mahdollisuuksia myös järjestöjen kanssa toteutettavaan koulutusyhteistyöhön: tekoälystä voisi olla apua esimerkiksi Sivisverkossa olevan koulutusdatan analysointiin tai viestinnällisiin työtehtäviin.

Tekoäly ei korvaa ihmistä järjestöyhteistyössä. 

On kuitenkin selvää, että tekoäly ei korvaa ihmistä järjestöyhteistyössä. Vuorovaikutus ja keskusteluyhteys erilaisine tunteineen sekä yhteisen ymmärryksen luominen ovat asioita joita tekoäly ei korvaa. On ihan mahtavaa, jos saamme ohjattua tekoälylle työtehtäviä ja sitä kautta vapautettua yhteistä aikaa koulutus- ja järjestötoiminnan sparrailuun. Yhteinen tavoitteemme on, että järjestökoulutus ja -toiminta kannustavat ihmisiä elinikäiseen oppimiseen. Siinä ovat mukana ihmiset.  

Kirjoittaja