12.2.2024 Järjestökoulutus

Miltä näytti järjestökoulutuksen vuosi 2023?

Sosiaali- ja terveysaiheet, kädentaidot sekä pelastusala ja järjestöosaaminen olivat Opintokeskus Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen koulutustarjonnan kärjessä viime vuonna. Mitä muuta juuri valmistuneessa koulutusselvityksessä paljastui?

Kolme henkilöä seuraa, kun kouluttaja kirjoittaa taululle. Kolme henkilöä seuraa, kun kouluttaja kirjoittaa taululle.

– Selvityksen perusteella voimme todeta, että Sivis tarjoaa jäsenjärjestöjensä kanssa todella monipuolista koulutusta. Koulutusten sisällöt vaihtelevat aina humanitaarisesta oikeudesta kehräämiseen ja hallitustyöskentelystä meripelastukseen, toteaa Siviksen asiantuntija Marion Fields.

– Olemme jäsenjärjestöjemme kanssa myös aidosti valtakunnallinen toimija, sillä koulutusta oli tarjolla jokaisessa maakunnassa ja yhteensä 266 kunnassa.

Valokuva Marion Fieldsistä.
Marion Fields.

Opintokeskus Siviksen koulutusselvitys perustuu Sivisverkosta kerättyihin tietoihin. Yhteensä Siviksen opetusohjelmaan kuuluvia koulutuksia ja opintoryhmiä toteutettiin viime vuonna noin 7 600.

Monipuolinen kurssitarjonta houkuttelee osallistujia

Viime vuonna Siviksen opetusohjelmassa oli tarjolla runsaasti etenkin kädentaitojen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia. Erilaisiin kädentaitoihin liittyviä koulutuksia toteutettiin yli 1 400. Sosiaali- ja terveysalan koulutusta oli tarjolla lähes yhtä paljon, yli 1 350 koulutusta tai vertaisopintoryhmää.

Kolmanneksi eniten opetusohjelmassa oli järjestötoimintaan ja yhteiskunnan toimintaan liittyviä koulutuksia, joita oli noin 1 250 kurssin ja opintoryhmän verran. Myös pelastusala ja taideaineet olivat vahvasti edustettuna koulutustarjonnassa.

Arvioinnin, ennakoinnin ja strategisen osaamisen lisääntyvä tarve alkaa näkyä järjestökoulutuksessa.

Järjestötaitojen ja toisaalta digitaitojen koulutuksissa näkyi selkeästi myös järjestötoiminnan digitalisoituminen.

– Järjestöt tarjosivat paljon koulutusta esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa tarvittavien verkkojärjestelmien käyttämisessä, kertoo Fields.

– Lisäksi arvioinnin, ennakoinnin ja strategisen osaamisen lisääntyvä tarve alkaa näkyä järjestökoulutuksessa. Sama trendi on näkyvissä kahden vuoden välein toteutettavissa Siviksen osaamistarvekyselyissä.

Toinen selkeästi erottuva trendi on opintojaksojen pituuden lyheneminen. Vuonna 2023 keskimääräinen opintojakso kesti 11 opetustuntia, kun vielä vuonna 2015 opintojakso kesti keskimäärin 14 tuntia.

Pisimpiä kursseja toteutettiin palo- ja pelastusaiheista, joissa koulutusten kesto oli keskimäärin 24 opetustuntia.

– Osaamistavoitteet ovat koulutusten lyhenemisestä huolimatta pysyneet koulutuksissa vuosien varrella melko samanlaisina. Muutos vaatii tavoitteiden täsmentämistä ja menetelmien kehittämistä edelleen, kuten Siviksen vuoden 2022 osaamistarvekyselyssäkin nousi esiin.

Koulutusta laajasti järjestöjen eri kohderyhmille

Koulutusta oli tarjolla viime vuonna laajalle joukolle ihmisiä ja joillain koulutuksilla oli myös monta kohderyhmää. Yli kolmasosa tarjonnasta oli avoimia koulutuksia, johon kuka tahansa saa osallistua.

– Esimerkiksi kädentaitoihin ja kotitalouteen liittyvät suositut kurssit avaavat järjestöllistä vapaata sivistystyötä laajalle joukolle ihmisiä. Myös vapaaehtoistoimintaan tutustuttavat kurssit ovat järjestöjen tarjoamaa matalan kynnyksen kurssitoimintaa.

Saavutettavuus on syytä pitää järjestökoulutuksessa jatkuvasti mielessä.

Toisaalta viidesosa kursseista on suunnattu jo mukana oleville vapaaehtoisille: muun muassa ryhmien vetäjille ja tukihenkilöille. Yhteensä noin puolet koulutuksista on suunnattu järjestöjen jäsenille tai aktiivitoimijoille. Yhdistysten luottamusjohdolle suunnattuja koulutuksia oli noin 8 % tarjonnasta, ja ne käsittelivät lähinnä käytännön yhdistysosaamista.

– Jonkin verran koulutusta oli tarjolla aikuiskoulutuksessa aliedustetuille ryhmille ja muutamilla kaikille avoimilla kursseilla otettiin erikseen huomioon oppimisvaikeudet. Tarjonnan saavutettavuus on kuitenkin asia, joka on syytä pitää järjestökoulutuksessa jatkuvasti mielessä, muistuttaa Fields.

Graafi Opintokeskus Siviksen vuoden 2023 koulutusten aiheista.

Graafi Opintokeskus Siviksen koulutusten kohderyhmistä.

Kuva Siviksen koulutustoiminnasta: Opintokeskus Siviksen koulutustoiminta koostuu Siviksen itse järjestämästä koulutuksesta, Siviksen tuottamista koulutuskokonaisuuksista kuten Yhdistystoiminnan verkkokursseista, Siviksen kanssajärjestäjien eli jäsenjärjestöjen yhteistyössä toteutetusta koulutuksesta sekä muusta Siviksen ja kanssajärjestäjien koulutuksesta.
Opintokeskus Siviksen koulutustoiminta koostuu Siviksen itse järjestämästä koulutuksesta, Siviksen tuottamista koulutuskokonaisuuksista kuten Yhdistystoiminnan verkkokursseista, Siviksen kanssajärjestäjien eli jäsenjärjestöjen yhteistyössä toteutetusta koulutuksesta sekä muusta Siviksen ja kanssajärjestäjien koulutuksesta.

Lisätietoja