18.5.2024 Pinnalla NYT

Kyselytutkimus: Suomalaiset luottavat järjestöihin vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä

Suomalaisista lähes puolet on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeksi kuluneen vuoden aikana, selviää Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella teettämästä Vapaaehtoistoiminta Suomessa -tutkimuksesta. Järjestöjen, yhdistysten ja seurojen roolia vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä pidetään tärkeänä.

Neljä henkilöä keskustelee hyväntuulisena ulkona. Neljä henkilöä keskustelee hyväntuulisena ulkona.

Suomalaiset ovat innokkaita vapaaehtoistoimijoita. Tänä keväänä Vapaaehtoistoiminta Suomessa –kyselyyn vastanneista suomalaisista 43 prosenttia on osallistunut vapaaehtoistoimintaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vapaaehtoistehtäviin käytetty tuntimäärä on kyselyn perusteella palannut lähelle vuoden 2015 tasoa.

Eniten vapaaehtoistoimintaa on edellisen vuoden toteutettu aikana ikäihmisten parissa. Vapaaehtoistyö ikääntyneiden parissa on selvästi kasvussa, sillä edellisessä tutkimuksessa vuonna 2021 ikäihmisten parissa tehty vapaaehtoistyö oli vasta viidennellä sijalla. Muita suosittuja vapaaehtoistyön sektoreita viimeisen vuoden aikana olivat lapset ja nuoret, asukas-, asuinalue- ja kylätoiminta sekä liikunta ja urheilu.

On hienoa, että vapaaehtoistoiminnassa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat henkilöt voivat kokea kuuluvansa johonkin ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

Vapaaehtoistyötä tehneistä 41 prosenttia aikoo tehdä kolmen vuoden päästä yhtä paljon vapaaehtoistehtäviä kuin nyt ja 20 prosenttia aikoo lisätä osallistumistaan nykyisestä. Varsinkin nuoret arvioivat osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan aktiivisesti lähitulevaisuudessa. 1534-vuotiaista reilu kolmasosa arvioi osallistuvansa toimintaan jatkossa yhtä paljon ja lähes kolmasosa enemmän kuin nyt.

Vapaaehtoistoiminta lisää hyvinvointia

Vapaaehtoistoiminta lisää tutkitusti vapaaehtoisena toimivien hyvinvointia. Kyselyyn vastanneista vapaaehtoistoimintaan osallistuneista 63 prosenttia kertoi vapaaehtoistoimintaan osallistumisen vaikuttaneen omaan elämään myönteisesti . Vapaaehtoistoiminta koettiin myös mahdollisuutena vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin ja väylänä pääsyyn itselle tärkeään yhteisöön.

Samankaltaisia tuloksia vapaaehtoisen kokemasta hyvinvoinnista olemme saaneet myös Vapaaehtoistyö.fi-palvelun kyselyissä. On hienoa, että vapaaehtoistoiminnassa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat henkilöt voivat kokea kuuluvansa johonkin ja vaikuttaa yhteiskunnassa, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthén sanoo.

Vapaaehtoistoimintaan halutaan mieluiten osallistua kasvokkain. Eniten kasvokkaista kohtaamista eri ikäryhmistä kaipaavat nuoret. Etänä, netissä tai puhelimitse, osallistuvien osuus onkin laskenut vuoden 2021 tutkimuksen 11 prosentista 5 prosenttiin ja kasvokkain osallistuvien noussut vastaavasti edellisen tutkimuksen 56 prosentista tuoreen kyselyn 65 prosenttiin. Kolmasosa aikoo osallistua sekä etänä että kasvokkain toteutuvaan vapaaehtoistoimintaan yhtä paljon.

Vapaaehtoistoiminnan sukupuolirooleja on tarpeen ravistella

Vapaaehtoistoiminnassa on nähtävissä sukupuolten välinen eroja. Naiset tekevät eniten vapaaehtoistehtäviä lasten, nuorten ja ikäihmisten parissa, kun miehet kunnostautuvat asukas- ja kylätoiminnassa sekä liikunnan ja urheilun tehtävissä.

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjien on syytä pohtia, ovatko tarjolla olevat vapaaehtoistehtävät riittävän monipuolisia.

Eniten innostusta vapaaehtoistoimintaan on tutkimuksen mukaan nuorilla ja nuorilla aikuisilla, joista puolet osallistuisi pyydettäessä. Nuorten 1524-vuotiaiden ikäryhmän vastauksissa on kuitenkin selkeä ero sukupuolten välillä. Nuorista naisista 74 prosenttia haluaisi osallistua pyydettäessä ja vain yksi prosentti ei. Sen sijaan nuorista miehistä vain 39 prosenttia vastasi haluavansa pyydettäessä osallistua ja 29 prosenttia ei.

Vapaaehtoistoiminnan järjestäjien on syytä pohtia, ovatko tarjolla olevat vapaaehtoistehtävät riittävän monipuolisia ja otetaanko myös nuorten miesten suosimia toimintatapoja huomioon. Myös koulut ja oppilaitokset voivat tukea nuorten kasvamista aktiiviseen kansalaisuuteen tarjoamalla tietoa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen tavoista, Kirkkohallituksen asiantuntija Irene Nummela muistuttaa.

Järjestöillä merkittävä rooli vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä

Lähes kaksi kolmasosaa vapaaehtoistoimintaan osallistuneista (64 %) on toiminut jonkin yhteisön organisoimana. Myös tulevaisuudessa valtaosa suomalaisista haluaa osallistua jonkin yhteisön järjestämään vapaaehtoistoimintaan (54 % vastaajista). Järjestöt, yhdistykset ja seurat nähdään jo toista kertaa peräkkäin selkeästi tärkeimpinä vapaaehtoistoiminnan järjestäjinä: yhteisöjen vapaaehtoistoimintaan osallistuvista 86 % aikoo suosia näitä tahoja.

Järjestöjen ja yhdistysten osaaminen ja resurssit ovat tärkeitä, jotta vapaaehtoistoiminta voi tulevaisuudessakin hyvin.

Vapaaehtoistoiminta kaipaa edelleen rakenteita ja tukea. Vapaasti organisoitunut toiminta kasvoi pyrähtäen, kun uudet alustat mahdollistivat erilaisten ryhmien toiminnan ja helpon viestinnän. Näyttää kuitenkin siltä, ettei vapaaehtoistoiminta isossa mittakaavassa ole muuttunut. Valtaosa vapaaehtoistoiminnasta hoituu edelleen perinteisesti organisoidun järjestön, yhdistyksen tai seuran toimesta. Myös tulevaisuuden odotuksissa järjestöjen rooli on suuri.

Järjestöjen ja yhdistysten osaaminen ja resurssit vapaaehtoistoiminnan ohjaamisessa ja toimintaan kannustamisessa ovat tärkeitä, jotta toiminta voi tulevaisuudessakin hyvin, korostaa Opintokeskus Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

 

 

Taloustutkimus toteutti kyselytutkimuksen Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1045 henkilöä 18.–20.3.2024. Kysely tehtiin internetpaneelissa, otos edustaa Manner-Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Vastaava kyselytutkimus on tehty aikaisemmin vuosina 2010, 2015 ja 2018 ja 2021. Vuosina 2010–2018 kysely tehtiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina. Vuodesta 2021 alkaen kysely on toteutettu Taloustutkimuksen internetpaneelissa.

 

Tutkimusraportti: Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen Suomessa 2024

Vapaaehtoistyö Suomessa -webinaarisarja

 • Tule mukaan kaikille avoimiin Vapaaehtoistyö Suomessa -webinaareihin! Syyskuun webinaareissa syvennytään tutkimuksen tuloksiin eri näkökulmista.

  Ma 2.9. klo 13–14.30
  Vapaaehtoistoiminta Suomessa 2024 (Kansalaisareena)
  Ilmoittaudu >>

  Ke 11.9. klo 13–14.30
  Nuoret avaamassa tulevaisuuden vapaaehtoistoimintaa (Kirkkohallitus)
  Ilmoittaudu >> 

  Ke 18.9. klo 1314.30
  Vapaaehtoistoiminnan hyödyt ja esteet (Opintokeskus Sivis)
  Ilmoittaudu >>

Lisätiedot