23.8.2023 Pinnalla NYT

Järjestökoulutus tuo tukea perheiden arkeen ja haasteisiin

Opintokeskus Sivis tarjoaa jäsenjärjestöjensä kanssa koulutusta ja tukea perheille etenkin tilanteissa, joissa apua ei muuten ole tarjolla. Tämän ja viime vuoden aikana koulutuksiin on osallistunut yli 9 000  perheenjäsentä ja perheiden kanssa työskentelevää vapaaehtoistyöntekijää ja alan ammattilaista.

Vanhemmat taluttavat pientä lasta syksyisessä puistossa. Vanhemmat taluttavat pientä lasta syksyisessä puistossa.

Komeat luvut puhuvat puolestaan: Opintokeskus Sivis on toteuttanut tänä ja viime vuonna yhteensä 609 koulutusta, jotka edistävät perheiden hyvinvointia. Koulutukset on tehty yhdessä 22 eri järjestön kanssa. Koulutukset keräsivät lähes 9 400 osallistujaa.

Koulutuksia on eniten tarjolla perheiden suoraksi tueksi: vanhemmuustaitoja, hyvinvointia, selviytymistä erotilanteessa, mediakasvatusta, terveyden edistämistä ja muita aiheita, jotka auttavat perheitä selviämään nykyarjessa. Toinen tärkeä kokonaisuus on perheitä tukeville vapaaehtoisille ja ammattilaisille suunnatut koulutukset.

Tällaista apua ja koulutusta ei muualta saa.

Siviksen asiantuntija Marion Fields on perehtynyt perheiden hyvinvointia edistäviin kursseihin.

– Yksi selvästi esiin nouseva havainto on, että järjestömme tuottavat paljon koulutusta haastavissa tilanteissa eläville perheille, joilla on esimerkiksi vaikea erotilanne tai sairastava lapsi. Tällaisia koulutuksia ei juuri muualla tarjota, Fields kertoo.

Haastavissa perhetilanteissa tukevat esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhekummit-koulutus, Sydänliiton Neuvokas perhe -koulutus ja Suomen Uusperheiden Liiton Vertaisohjaaja-koulutus.

Koulutuksiin osallistuneet vanhemmat saivat apua

Mannerheimin Lastensuojeluliitto eli MLL on kokenut perheiden, vanhempien ja lasten tukija. Siviksen kanssa järjestö on toteuttanut esimerkiksi Vahvuutta vanhemmuuteen – ja Lapsi mielessä -ryhmiä. Niihin osallistui viime vuonna 78 vanhempaa eri puolilla Suomea.

Siviksen tuki mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan laadun ja vaikuttavuuden.

Palautekyselyyn vastanneista vanhemmista 95 prosenttia koki saaneensa vanhempainryhmästä vahvistusta vanhempana toimimiseen, 93 prosenttia kertoi pohtivansa enemmän lapsensa tarpeita ja tunteita ja 86 prosenttia kertoi ymmärtävänsä paremmin lastaan. Perhe syksyisessä puistossa pienen lapsen kanssa.

MLL on jo pitkään toteuttanut Siviksen tukemaa Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutusta paikallisyhdistysten vapaaehtoisille.

– On oleellista, että paikallisyhdistyksemme ja niiden toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset pystyvät mahdollistamaan perheitä tukevan toiminnan sekä osaavat tunnistaa paikallisesti perheiden tarpeet ja vastata niihin. Vapaaehtoisten kouluttaminen vaikuttavaan toimintaan on järjestömme perustehtäviä ja Siviksen tukemat koulutuspolut ovat toimintamme tukijalkaa. Siviksen tuki mahdollistaa omalta osaltaan koko vapaaehtoistoiminnan laadun ja vaikuttavuuden, MLL:n vaikuttamistyön asiantuntija Eevamaija Paljakka toteaa.

Järjestöjen koulutukset ovat tärkeitä koko yhteiskunnan kannalta

Siviksen ja järjestöjen yhdessä toteuttamat koulutukset ja kurssit ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä.

– Monella tavalla haastavassa asemassa olevat perheet saavat paljon apua järjestöiltä, jotka pystyvät kohtaamaan heidän tarpeensa. Tällaista apua ja koulutusta ei oikeastaan muualta saa. Lisäksi järjestöissä on merkittävä määrä perheitä auttavia vapaaehtoisia, jotka tarvitsevat sitä koulutusta, ohjausta ja tukea, mitä järjestöt heille tarjoavat, Marion Fields sanoo.

Koulutukset ja kurssit vahvistavat myös aktiivista kansalaisuutta. Koulutuksen kautta tavallisilla ihmisillä on kykyä toimia ja vaikuttaa.

– Järjestöjen koulutukset vahvistavat vanhemmuuden voimavaroja, tukevat perheitä ja antavat perheille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäntilanteeseen.

Suplille Siviksen tuki on olennaista koko toiminnan vaikuttavuuden kannalta

Yksi Siviksen kanssa koulutuksia toteuttaneista järjestöistä on Suomen Uusperheiden Liitto ry eli Supli. Järjestö on tehnyt Siviksen kanssa kaikkiaan satoja eri koulutuksia. Mitä jos yhdessä kehitettyjä koulutuksia ei voitaisi enää jatkossa järjestää?

– Sitten meillä ei olisi enää vertaistukea, koska ei olisi Vertaisohjaaja-koulutusta. Eikä julkisen sektorin työntekijöillä olisi työkaluja ymmärtää uusperheiden dynamiikkaa, bonus-vanhemmuutta tai nuorten näkökulmaa. Me emme harrasta uusperheiden tukemista, vaan täydennämme julkisen sektorin palveluja, Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo sanoo.

Vertaisohjaaja-koulutukset saavat täydet pisteet hyödyllisyydestä

Kasvokuva.
Kirsi Heikinheimo.

Perehdytään tarkemmin kahteen Suplin lippulaivakoulutukseen: Vertaisohjaaja-koulutukseen ja Uusperheneuvoja-koulutukseen.

Vertaisohjaaja-koulutuksessa vapaaehtoiset oppivat vierellä kulkemista. Tutkimustulokset osoittavat, että vertaistuen myönteinen vaikutus on kiistaton. Vertaistukea ei voikaan korvata ammattilaisilla.

– Vertaisohjaamiseen tarvitaan koulutusta ja työnohjausta, jotta vapaaehtoiset voivat hyvin, osaavat auttaa ja jaksavat tehdä vapaaehtoistyötä.

Myös Uusperheneuvoja-koulutus on monella tasolla vaikuttava. Se on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

– Koulutusten tuloksellisuus ja merkityksellisyys ovat selkeitä. Alan ammattilaiset saavat työkaluja uusperheiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Samalla heidän perhekäsityksensä ja -ymmärryksensä laajentuvat, Heikinheimo sanoo.

Vertaisohjaamiseen tarvitaan koulutusta ja työnohjausta.

Supli kerää palautetta kaikesta toiminnastaan. Vertaisohjaaja- ja Uusperheneuvoja-koulutuksiin osallistuneista täydet 100 prosenttia kertovat saaneensa koulutuksesta hyötyä, tukea, apua, ymmärrystä ja työkaluja.

Koulutettuja vertaisohjaajia on Suplin toiminnassa mukana noin 50. Uusperheneuvojiksi on tähän mennessä koulutettu yli 320 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista. Lisäksi teemaluentoihin jaettiin viime vuonna lähes 300 linkkiä, mutta yhden linkin kautta saattoi osallistua isompikin joukko.

Opintokeskus on tärkeä pedagogisen tuen antaja

Opintokeskus Siviksen rooli järjestöjen koulutusten mahdollistajana on olennainen. Siviksen tuen ansiosta koulutuksia voidaan toteuttaa verkkoympäristöissä, kuten Zoomissa ja Itslearningissä, järjestää live-koulutuksia paikan päällä ja kehittää koulutusaineistoa.

Meille on tärkeää, että saamme pedagogista tukea, hyvän koulutuksen leiman ja ammattilaisten arviointiavun.

Erityisesti pedagoginen tuki on tärkeää, jotta koulutukset ovat osaamisperusteisia ja laadukkaita, vastaavat tarkoitustaan ja ovat rakenteeltaan selkeitä.

– Siviksen myöntämillä todistuksilla on erityinen painoarvo: oppilaitoksen myöntämää todistusta hyödynnetään esimerkiksi ansioluetteloissa. Meille on tärkeää, että saamme pedagogista tukea, hyvän koulutuksen leiman ja ammattilaisten arviointiavun, Kirsi Heikinheimo toteaa.

Ilman Sivistä Suplin koulutukset jäisivät nykyistä suppeammiksi ja kokonaan ilman pedagogista tukea. Järjestön koulutustoiminta olisi nykyistä pienimuotoisempaa. Koulutukset toteutettaisiin ilman verkkoalustoja.

– Siviksen tuki on olennaista koko toimintamme vaikuttavuuden kannalta. Saamamme koulutusten sparrausapu on merkityksellistä ja tärkeää, Heikinheimo summaa.

Sivis tekee laajaa yhteistyötä perheitä tukevien järjestöjen kanssa

  • Opintokeskus Sivis kouluttaa, kehittää ja tukee useita perheiden hyvinvointia edistäviä järjestöjä

    Lähde: Sivisverkko

Järjestöillä ja koulutuksella on tärkeä tehtävä

Järjestöillä on tärkeä rooli nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Ne täydentävät palvelurakennetta, koska järjestöt kohtaavat sellaisia asiakkaita, joita julkiset tahot eivät tavoita. Lisäksi järjestöt valvovat usein sellaisten ihmisryhmien etuja, jotka eivät itse kykene ajamaan omia asioitaan. (Lähde: Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2022)

Koulutus on avainasemassa, sillä nuoren syrjäytymisen kokonaiskustannukset riippuvat vahvasti siitä, suorittaako hän peruskoulun jälkeisen tutkinnon vai ei. Peruskoulun varaan jäävät nuoret aiheuttavat elinaikanaan keskimäärin 370 000 euron lisäkustannukset julkishallinnolle verrattuna jatkokoulutuksen saaviin. Summa on keskimääräinen, sillä kaikki peruskoulun varaan jäävät eivät syrjäydy tai ajaudu pois työmarkkinoilta. Toisaalta osa aiheuttaa selvästi enemmän kustannuksia kuin toiset. (Lähde: Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskemasta, Yhteiskuntapolitiikka 6/2017, THL)

Lisätietoja