11.9.2023 Pinnalla NYT

Järjestöjen koulutukset vahvistavat kansanterveystyötä

Siviksen ja jäsenjärjestöjen yhdessä toteuttamat koulutukset lisäävät kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä auttavat ammattilaisia, vapaaehtoistyöntekijöitä ja omaisia tukemaan ihmisiä esimerkiksi kriisin tai sairauden kohdatessa.

Asiantuntija opastaa vanhempaa miestä ja naista kuntoharjoittelussa. Asiantuntija opastaa vanhempaa miestä ja naista kuntoharjoittelussa.

Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöistä noin puolet toteuttaa yhteistyössä Siviksen kanssa koulutusta, joka lisää sairastavien ja heidän omaistensa toimintakykyä, laajemman yleisön terveystietoutta, vapaaehtoisten kykyä kohdata kriisiin joutuneita ihmisiä sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä voimavaroja.

Terveys-, hyvinvointi- tai kuntoutusaiheisia koulutuksia on tämän ja viime vuoden aikana toteutettu järjestöissä lähes 800. Osallistujia koulutuksissa on ollut yhteensä noin 22 000.

Toimintakykyä ja oppia terveydestä

Siviksen jäsenjärjestöissä terveys-, hyvinvointi ja kuntoutusaiheisten koulutusten tärkeimmäksi oppimisen aiheeksi ja tavoitteeksi nousevat omahoito tai sairauden kanssa pärjääminen arjessa ja esimerkiksi työelämässä. Samaan tavoitteeseen pyritään kursseilla, joiden tavoitteena on vahvistaa fyysistä toimintakykyä ja kuntoa tai edistää terveellisen ruokavalion omaksumista.

Omasta mielenterveydestä ja voimavaroista huolehtimista tukevat kurssit on usein suunnattu laajemmallekin yleisölle. Niissäkin on usein aiheena haastavan elämäntilanteen kohtaaminen sekä esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja palkatussa työssä jaksaminen. Aihetta on sivuttu myös esimerkiksi omahoitoon keskittyvillä kursseilla.

Usean Siviksen jäsenjärjestön tärkeä tehtävä on terveysvalistus ja -kasvatus. Koulutukset on usein suunnattu laajalle yleisölle esimerkiksi toteuttamalla verkkoluentosarjoja. Näissä koulutuksissa on usein tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy tai ehkäisevä päihdetyö.

Kursseista hyötyvät myös hyvin monet haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.

Järjestöjen koulutus tähtää usein siihen, että vapaaehtoinen tai ammattilainen oppii edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Edistämistyötä tehdään esim. tukipuhelimessa tai -chatissa, neuvontapisteillä, vertaisopintoryhmissä ja erityisesti ensihuollon kaltaisissa tehtävissä, joissa ihmisten kohtaaminen vaatii erityistä osaamista.

Kursseista hyötyvät myös hyvin monet haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Erityisen vaativaa vapaaehtoistyötä tekevät erilaisissa tukipuhelimissa päivystävät vapaaehtoiset. Esimerkiksi MIELI ry:n kriisipuhelimessa päivystävät ammattilaisten lisäksi vapaaehtoiset, joita koulutetaan Siviksen kanssa yhteistyössä. Vuonna 2022 MIELI ry:n kriisipuhelimessa vastattiin 93 100 puheluun, joista noin 45 %:ssa vastaaja oli vapaaehtoinen.

Edistääkö aikuisopiskelu terveyttä?

Terveyttä edistävät koulutukset ovat Siviksen jäsenjärjestöille ominaista niiden perustehtävää edistävää toimintaa. Järjestöt kohtaavat usein myös erityisryhmiä, joiden tavoittaminen on muuten hankalaa. Esimerkiksi Sydänliiton Neuvokas perhe -toiminta luo keinoja ja motivaatiota terveyden edistämiseen.

Ennaltaehkäisevän terveystyön täsmällisten vaikutusten ja kustannussäästöjen osoittaminen on hankalaa, usein jopa mahdotonta. Toisaalta esimerkiksi tuoreen japanilaisen tutkimuksen alustavien tulosten mukaan kaikkeen aikuiskoulutukseen osallistuminen saattaa alentaa riskiä saada muistisairaus.

Usein sanotaan, että koulutukseen hakeutuvat henkilöt ovat muutenkin muuta väestöä terveempiä, mutta Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksista moni on suunnattu pitkäaikaissairaille ja muille ryhmille, jotka muuten eivät ehkä lähtisi mukaan. Terveyskoulutusten lisäksi Sivis tukee monen kansanterveys- ja vammaisjärjestön vertaisopintoryhmätoimintaa.


Lue myös SOSTEblogi:
Marita Salo: Leikkaus opinto­keskuksiin osuisi sote-järjestöjen koulutus­toimintaan

Ohjaaja mittaa pulssia vanhemmalta mieheltä.

Faktaa koulutuksista 2022–23

 • 41 Opintokeskus Siviksen 80 jäsenjärjestöstä on toteuttanut yhteistyössä Siviksen kanssa terveys-, hyvinvointi tai kuntoutusaiheista koulutusta
 • Koulutuksia on järjestetty yhteensä 792
 • Osallistujia koulutuksissa on ollut yhteensä 21 952
 • Koulutusten pääasiallisten osaamistavoitteiden viiden kärki:1. Sairauden kanssa pärjääminen/omahoito
  2. Fyysisen toimintakyvyn tai kunnon ylläpito
  3. Mielenterveyden ja voimavarojen vahvistaminen
  4. Terveystieto
  5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen taidot (esim. ystävätoiminnassa olevat vapaaehtoiset sekä ammattilaiset)

Lisätietoja