20.4.2024 Pinnalla NYT

Järjestöjen koulutukset ja ohjatut harrastukset lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia

Opintokeskus Sivis järjestää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa koulutuksia nuorille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille. Vuonna 2023 lasten ja nuorten hyvinvointia ja monipuolista osaamista edistävissä koulutuksissa on ollut mukana jo noin 5 000 osallistujaa.

Ryhmä lapsia ja nuoria 4H:n metsäretkellä. Ryhmä lapsia ja nuoria 4H:n metsäretkellä. Suomen 4H-liitto on yksi Siviksen jäsenjärjestöistä, jonka kautta lapset ja nuoret voivat löytää itselleen mielekästä tekemistä. 4H järjestää muun muassa erilaisia metsä- ja luontotapahtumia sekä kursseja.

Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen koulutustoiminta tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutusten avulla varmistetaan, että järjestöissä löytyy ohjaajia harrastustoimintaan ja että nuorten kanssa toimivat vapaaehtoiset ja koulujen tukioppilaat osaavat kohdata nuoren hankalassakin tilanteessa. Nuoret puolestaan oppivat järjestöissä taitoja, joita voi hyödyntää myöhemmin vaikkapa opiskeluissa tai työnhaussa.

Yli 70 % Siviksen toteuttamaan järjestöjen osaamistarvekyselyyn vastanneista nuoriso- tai opiskelijajärjestöjen edustajista kokee järjestönsä tarvitsevan kouluttajataitoja. Opintokeskus on järjestöille merkittävä kumppani koulutuksen kehittämistyössä.

Lapsi- tai nuorisotyöhön ja nuorison vapaa-ajan toimintaan liittyviä koulutuksia on Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen yhteistyönä toteutettu vuonna 2023 lähes 400, ja niissä on ollut yhteensä noin 5 000 osallistujaa.

Lasten ja nuorten harrastuksiin tarvitaan myös aikuisia

Suurin osa Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen yhteistyönä toteutetuista koulutuksista vahvistaa vapaaehtoisten ryhmänohjaajien, muiden nuorten parissa työskentelevien vapaaehtoisten, leirien ja tapahtumien vetäjien ja kouluttajien osaamista.

Koulutuksissa osaamistavoitteet voivat olla hyvin laajoja ja monipuolisia. Tavoitteet vaihtelevat kerhoiltojen järjestämisestä yksilön kohtaamiseen ja koulutukset kestävät usein melko pitkään. Pitkien ja perusteelliseen koulutusten jälkeen yleensä myös sitoudutaan tiiviisti vapaaehtoistoimintaan.

Ilman koulutusta aikuinen ei välttämättä halua tai uskalla ottaa omaa ryhmää johdettavakseen.

Koulutetut vapaaehtoiset vievät usein välittömästi osaamisensa nuorten toiminnan organisoimiseen.

– Ilman koulutusta aikuinen ei välttämättä halua tai uskalla ottaa omaa ryhmää johdettavakseen, vaikka oman ammatin puolesta osaamista ryhmän johtamisesta voisi ollakin, toteaa Suomen Partiolaisten asiantuntija ja nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin osaamiskeskuspäällikkö Laura Kalervo.

– Siellä, missä paikallistoiminnassa olevat aikuiset osallistuvat partion järjestämille kursseille, ryhmiä on enemmän. Järjestötoiminnan aktiivisuus ja kysyntä taas kannustaa muita mahdollisia vetäjiä kouluttautumaan.

Hinta ei saisi olla harrastuksen este

Siviksen jäsenjärjestöt toteuttavat vapaaehtoisten avulla lapsille ja nuorille edullista harrastustoimintaa. Esimerkiksi Luonto-Liiton Uudenmaan piirin lasten luontokerhot ovat maksuttomia ja monissa muissa järjestöissä mukaan pääsee maksamalla kohtuullisen jäsenmaksun.

On tärkeää, että kenenkään ei tarvitse taloudellisen tilanteensa takia jäädä pois koulutuksesta tai vapaaehtoistoiminnasta.

Myös ryhmien vetäjille suunnatut koulutukset ovat edullisia.

– Mahdollisuus kouluttautua maksutta tai edulliseen hintaan alentaa osallistumiskynnystä. Koulutuksen hinta on myös yhdenvertaisuuskysymys. On tärkeää, että kenenkään ei tarvitse taloudellisen tilanteensa takia jäädä pois koulutuksesta tai vapaaehtoistoiminnasta, korostaa Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Hilkka Näse.

Lasten ja nuorten hyvinvointi toiminnan keskiössä

Vapaaehtoisille lasten ja nuorten tukijoille on paljon kysyntää. Suomen Punaisen Ristin tuoreen Yksinäisyysbarometrin mukaan koronapandemian jälkeen nuorten kokema yksinäisyys on lisääntynyt jyrkästi.

Noin viidesosa Siviksen jäsenjärjestöjen lapsi- ja nuorisotyötä tukevista vapaan sivistystyön koulutuksista tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulutuksissa opitaan mm. tukioppilaana toimimista, kiusaamisen ehkäisyä, turvallisen toimintaympäristön luomista ja erilaisten lasten ja nuorten kohtaamista.

Esimerkiksi SPR:n ja sen jäsenyhteisöjen kurssin kautta voi ryhtyä ystäväksi nuorelle. Mannerheimin Lastensuojeluliitto taas tarjoaa koulutuksia, joiden jälkeen voi aloittaa vapaaehtoisen päivystäjän työn lasten ja nuorten puhelimessa.

Opintokeskukselta saa tukea järjestön koulutuksen kehittämiseen

Nuorisoalan järjestöillä kasvatusrooli on usein kirjattu jo toiminta-ajatukseen. Samoin on järjestöillä, joiden toimintaan osallistuu runsaasti nuoria. Kasvatusrooli tuo mukanaan jatkuvan koulutusosaamistarpeen. Koulutusosaamisen kehittäminen taas on yksi merkittävä syy hyödyntää opintokeskuksen palveluita.

Opintokeskus Siviksen tuoreimmassa vuoden 2022 osaamistarvekyselyssä kävi ilmi, että nuorisojärjestöille koulutukseen liittyvä osaaminen ja yhteistyö ovat erityisen tärkeitä. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä edustavista vastaajista noin kolme viidesosaa arvioi, että koulutusmenetelmiä kehitetään aktiivisesti lähivuosina vastaamaan toimijoiden tarpeisiin. Lisäksi yli 70 % kokee, että kouluttajataidot ovat omassa järjestössä tärkeä osaamistarve.

Järjestöissä saatua osaamista voi hyödyntää opinnoissa ja työnhaussa.

Osaamistarvekyselyn mukaan järjestöissä halutaan myös tukea nuorten osaamisen vahvistumista, jolloin esimerkiksi harrastustoiminnasta saatua osaamista esittelevät osaamismerkit ovat tärkeä osa järjestön toimintaa. Sivis on ollut kehittämässä osaamismerkkijärjestelmää usean jäsenjärjestön kanssa.

Koulutuksissa saadun osaamisen voi todistaa myös kurssitodistuksella ja vapaa-ajalla hankitusta osaamisesta voi olla hyötyä myös opinnoissa.

– Ilman Sivis-yhteistyötä nuoret eivät saisi 4H-harrastuksestaan opintopisteytettyä todistusta, jota on mahdollista hyödyntää myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa, toteaa Hilkka Näse.

Sekä Hilkka Näse että Laura Kalervo toteavat, että Siviksen rooli koulutusten laadun kehittämisessä on järjestölle merkittävä. Opintokeskus on ollut avuksi myös vapaaehtoisten osaamispolkujen määrittelyssä.

Opintokeskuksen ja järjestöjen yhteistyön avulla koulutuksista on saatu laadukkaampia. Moni koulutuksista on myös päässyt valtakunnalliseen Koski-rekisteriin ja Oma Opintopolkuun.

– Oma Opintopolun kautta nuoren on myös itse helppo todistaa ja hyödyntää kertynyttä osaamistaan, vinkkaa Näse.

 • Faktaa lasten ja nuorten järjestökoulutuksista

  • Opintokeskus Sivis ja sen jäsenjäsenjärjestöt ovat toteuttaneet 2022–23 yhteensä 317 lapsi- tai nuorisotyöhön ja nuorison vapaa-ajan toimintaan luokiteltua koulutusta. Osallistujia koulutuksissa on ollut yhteensä 4 921. Lisäksi ryhmänohjaajien luokkaan ilmoitetuista koulutuksista nuorisotyöhön oli suunnattu noin puolet.
  • Suurimpia kouluttajia olivat 4H-liitto, MLL, SPR ja Suomen Partiolaiset.
  • Koulutusten osaamistavoitteita:
   – Ohjaajaosaaminen: kerhon-/ryhmänvetäjän osaaminen, leirin/retken/tapahtuman vetäminen, kouluttajaosaaminen
   – Nuorten hyvinvointiin liittyvät taidot: nuoren kohtaaminen esim. ystävä- tai puhelinneuvonnassa, tukioppilas-/tutortaidot, lapsen/nuoren hyvinvointi (sis. kiusaamisen ehkäisy), yhdenvertaisuus, turvallisuus, itsetunto, seksuaalikasvatus.
   – Järjestötaidot
   – Työelämä-/yrittäjätaidot
   – Muut taidot: lapsenhoito, muonitus, mediakasvatukseen liittyvä osaaminen, kansainvälisyys

  Lähde: Sivisverkko

Lisätietoja